รักตัวเอง เตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้
พร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษี แล้วรอใช้ชีวิตแบบที่ต้องการในวัยเกษียณ
จ่ายเบี้ยสบายๆ
ค่อยๆ เก็บไปเรื่อยๆ
จ่ายเบี้ยครั้งเดียว
ไม่มีภาระผูกพัน
อยากจ่ายเบี้ยสบายๆ ค่อยๆ เก็บไปเรื่อยๆ เลือก เมืองไทย 8560 จี15 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
ก่อนเกษียณ มอบความคุ้มครองชีวิต สูงสุดถึง 250%(1)
หลังเกษียณที่ครบอายุ 60 ปี
  • รับเงินบำนาญ 12%(1) ทุกปี
  • จนครบอายุ 85 ปี
  • รวมสูงสุด 312%(1)
สมัครได้...ตั้งแต่อายุ 20 - 55 ปี
หมายเหตุ
(1) เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
(2) เป็น % ของเบี้ยประกันภัย
(3) ผู้ซื้อต้องแถลงเกี่ยวกับสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัยและการแถลงสุขภาพเป็น ปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาการจ่ายเงินตาม สัญญาประกันภัย ทั้งนี้ การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

  • เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
  • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
คำเตือน : ผู้สนใจควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
อยากจ่ายเบี้ยครั้งเดียว ไม่มีภาระผูกพัน เลือก เมืองไทย 8501 ดี60 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
ก่อนเกษียณ มอบความคุ้มครองชีวิต สูงสุดถึง 140%(2)
หลังเกษียณที่ครบอายุ 60 ปี
  • รับเงินบำนาญ 12%(1) ทุกปี
  • รวมสูงสุด 312%(1)
สมัครง่ายไม่ต้องตรวจสุขภาพ(3)
สมัครได้ตั้งแต่อายุ 30-58 ปี
หมายเหตุ
(1) เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
(2) เป็น % ของเบี้ยประกันภัย
(3) ผู้ซื้อต้องแถลงเกี่ยวกับสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัยและการแถลงสุขภาพเป็น ปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาการจ่ายเงินตาม สัญญาประกันภัย ทั้งนี้ การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

  • เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
  • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
คำเตือน : ผู้สนใจควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สนใจแบบประกัน และต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย(*) กำกับอยู่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
เลือกแบบประกันที่สนใจ
เมืองไทย 8560 จี15
เมืองไทย 8501 ดี60
ข้าพเจ้ายินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิตทำการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้ไว้ และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ตัวแทน ประกันชีวิตนายหน้าประกันชีวิต และพันธมิตร/คู่ค้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอขายประกันชีวิตแบบต่างๆ และ/หรือนำเสนอสิทธิประโยชน์ อื่นๆ ให้แก่ข้าพเจ้าได้